საქართველოს ენერგოეფექტურობის სერტიფიკატი შენობებისთვის (GEECB) პროგრამული გადაწყვეტაა, რომელიც შექმნილია სპეციალურად შენობების სერტიფიცირებისთვის გამოთვლის ეროვნული მეთოდოლოგიის (NCM), ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნებისა (MEPRs) და შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.


მშენებლობის ნებართვის მისაღებად აუცილებელია შენობა აკმაყოფილებდეს 354-ე დადგენილებით განსაზღვრულ ენერგოეფექტურობის მინიმალურ მოთხოვნებს (MEPRs). პროგრამული უზრუნველყოფა ამარტივებს ნებართვის მიღების პროცესს 354 დადგენილებასთან შესაბამისობის დეკლარაციის დაგენერირებით. მშენებლობის დასრულების შემდეგ, შენობა საჭიროებს ენერგოეფექტურობის სერტიფიკატს (EPC). GEECB პროგრამა უზრუნველყოფს როგორც დეკლარაციის, ასევე EPC-ის გამოთვლებს.
გამოთვლები სრულად შეესაბამება ევროპულ დირექტივას შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ (ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2018 წლის 30 მაისის დირექტივა (EU) 2018/844) და ეფუძნება გამოთვლის ეროვნულ მეთოდოლოგიას (NCM), რომელიც აკმაყოფილებს შენობებში ენერგოეფექტურობის დირექტივის (EPBD) 2018 წლის დანართი 1-ში მითითებულ მოთხოვნებს.

აღნიშნული დირექტივა ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს აღწერონ მათი გაანგარიშების მეთოდოლოგია ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 და 52018-1 ეროვნული დანართების შესაბამისად, რომლებიც შემუშავებულია მანდატით M/480 სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (CEN) მიერ.

პროგრამული უზრუნველყოფა იყენებს ibp18599kernel-ის გამოთვლის ბიბლიოთეკას, რომელიც შემუშავებულია Fraunhofer-ის შენობის ფიზიკის ინსტიტუტის მიერ. ეს ბიბლიოთეკა ეყრდნობა EPBD-ის გერმანულ ვერსიას, რომელიც ცნობილია როგორც DIN V 18599:2018, და იძლევა ენერგიის საჭიროებების, ენერგიის მოხმარების და შენობებისთვის პირველადი ენერგიის ზუსტი გამოთვლების საშუალებას.

გაანგარიშების მეთოდოლოგია მორგებულია საქართველოს გამოთვლის ეროვნული მეთოდოლოგიის სპეციფიკურ მოთხოვნებს.

პროგრამაზე წვდომისთვის, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია, რის შემდეგაც შეძლებთ მის ჩამოტვირთვას.