სამშენებლო ნებართვის მისარებად რა დოკუმენტების წარდგენაა საჭირო?

354-ე რეზოლუციის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, საჭიროა ხელმოწერილი შესაბამისობის დეკლარაცია. 

354-ე რეზოლუციის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, საჭიროა ხელმოწერილი შესაბამისობის დეკლარაცია. 

როდის უნდა შედგინდეს შესაბამისობის დეკლარაცია?

დეკლარაცია უნდა შეიქმნას საპროექტო პროცესის ბოლოს, საპროექტო დოკუმენტაციის მუნიციპალიტეტისთვის წარდგენამდე, რომელიც გასცემს მშენებლობის ნებართვას. თუმცა, პროექტზე მომუშავე გუნდს შეუძლია გამოიყენოს…

დეკლარაცია უნდა შეიქმნას საპროექტო პროცესის ბოლოს, საპროექტო დოკუმენტაციის მუნიციპალიტეტისთვის წარდგენამდე, რომელიც გასცემს მშენებლობის ნებართვას. თუმცა, პროექტზე მომუშავე გუნდს შეუძლია  გამოიყენოს GEECB პროგრამა,  რათა დარწმუნდეს, რომ ნებისმიერი სამშენებლო პროექტში შეტანილი ცვლილება კვლავ შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. აგრეთვე, ეს ხელს უწყობს  სამუშაო პროცესის დინამიურობას პროექტზე მომუშავე გუნდში, რაც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის პროექტის შექმნას. </p> 

როგორ უნდა წარდგინდეს შესაბამისობის დეკლარაცია პროექტის დოკუმენტაციასთან?

დეკლარაციის შედგენის შემდეგ, იგი უნდა გაიგზავნოს მონაცემთა ბაზაში, სადაც შედგენილი შესაბამისობის დეკლარაცია შეინახება. იმისთვის, რომ დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომი იყოს მუნიციპალიტეტის ნებართვის…

დეკლარაციის შედგენის შემდეგ, იგი უნდა გაიგზავნოს მონაცემთა ბაზაში, სადაც შედგენილი შესაბამისობის დეკლარაცია შეინახება.  იმისთვის, რომ დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომი იყოს მუნიციპალიტეტის ნებართვის გამცემი დეპარტამენტისთვისა და მთავარი კონტრაქტორისთვის, დოკუმენტაცია უნდა იყოს დაბეჭდილი, ხელმოწერილი და პროექტის დოკუმენტაციასთან თანდართული. </p>

როგორ უნდა შემოწმდეს შესაბამისობის დეკლარაცია მუნიციპალიტეტის მიერ?

თუ დეკლარაცია შედგენილი იქნა ეროვნული GEECB პროგრამით, რომელიც თავად ადასტურებს დეკლარაციას იქამდე, სანამ ამობეჭდვა გახდება შესაძლებელი, მუნიციპალიტეტმა უნდა დაადასტუროს, რომ…

თუ დეკლარაცია შედგენილი იქნა ეროვნული GEECB პროგრამით, რომელიც თავად ადასტურებს დეკლარაციას იქამდე, სანამ ამობეჭდვა გახდება შესაძლებელი, მუნიციპალიტეტმა უნდა დაადასტუროს, რომ მიიღო ამობეჭდილი, ხელმოწერილი ასლი, რომელსაც იგივე კოდი აქვს, რაც დეკლარაციას, რომელიც MoESD ბაზაში ინახება. კოდის მოსაძიებლად, საკმარისია შეიყვანოთ მუნიციპალიტეტის საიდენტიფიკაციო მონაცემები და სადეკლარაციო კოდი საძიებო ველში. თუ კოდი ფიქსირდება პროგრამაში, ყველაფერი წესრიგშია . </p> 

მწარმოებლის მონაცემთა ფურცლიდან, საქართველოს სამშენებლო მასალების ნუსხიდან.

რა უნდა გაკეთდეს მშენებლობის ნებართვის მიღების შემდეგ?

დეკლარაცია უნდა გადაეცეს კონტრაქტორს, სხვა საპროექტო დოკუმენტაციებთან ერთად. მთავარი კონტრაქტორი ვალდებულია, აწარმოოს მშენებლობა შესაბამისობის დეკლარაციაში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად. თუ მშენებლობის…

დეკლარაცია უნდა გადაეცეს კონტრაქტორს, სხვა საპროექტო დოკუმენტაციებთან ერთად. მთავარი კონტრაქტორი ვალდებულია, აწარმოოს მშენებლობა შესაბამისობის დეკლარაციაში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად. თუ მშენებლობის დროს მოხდება ცვლილებები, განხორციელებული ცვლილებები უნდა იყოს შესაბამისობაში დეკლარირებულ მახასიათებლებთან; აკმაყოფილებდეს ან აღემატებოდეს წინასწარ დადგენილ ღირებულებებს. </p> 

რა ვადა ეძლევა დეკლარაციის წარმდგენელს მონაცემთა კორექტირებისათვის

როდესაც მოხდება სხვა სამშენებლო ნებართვის დოკუმენტების წარდგენა. 

როდესაც მოხდება სხვა სამშენებლო ნებართვის დოკუმენტების წარდგენა. 

რა არის შესაბამისობის დეკლარაციის ღირებულება?

კონსულტანტის მიერ შედგენილი შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა ღირდეს ნაკლები, ვიდრე პროექტის არქიტექტორის მიერ შედგენილი, ვინაიდან იგი გათვიცნობიერებულია საპროექტო მონაცემებში და მარტივად…

კონსულტანტის მიერ შედგენილი შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა ღირდეს ნაკლები, ვიდრე პროექტის  არქიტექტორის მიერ შედგენილი, ვინაიდან იგი გათვიცნობიერებულია საპროექტო მონაცემებში და მარტივად შეუძლია შეიყვანოს ისინი GEECB პროგრამაში, შესაბამისობის დეკლარაციისთვის. </p> 

თანდართულია ტიპიური მასალების სია. საკუთარი მასალების დამატება შესაძლებელია. მასალის თავად დამატების შემთხვევაში, აუცილებელია დოკუმენტაციის წარდგენა. 

დიახ, ხარისხის მაკონტროლებელი პროცედურა ჩატარდება გარკვეულ ეტაპზე.

დიახ, სწორია. გარდამავალ ფაზაში, არა. ამ შემთხვევაში, იგი არ აკმაყოფილებს ახალაშენებული შენობის ნორმებს.